Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi

Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi

Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi, Özel ambulans servisleri, hizmet altyapı özellikleri ve personel durumuna göre çağrı merkezi ya da çağrı merkezi ve istasyonlardan oluşur.

Özel Ambulans Servisi Başvuru koşulları:

Ambulans(lar)ın ve acil sağlık araçlarının üzerinde yer alan yazı ve işaretler, tıbbi araç-gereç, malzemeler aşağıdaki örnek formlar kısmında belirtilen listelere ve dış dizayn resimlerine uygun olmalı ve haricen ekleme yapılmamalıdır. Her ambulans servisi, en az iki adet kara ambulansı ve ekibini bulundurmak zorundadır. Ambulans sayısı beşin üzerinde olan ambulans servisleri, kullandıkları ambulanslardan herhangi birinin geçici olarak hizmet dışı kaldığı durumlarda kullanılmak üzere her beş adet ambulans için bir adet olmak üzere yedek ambulans bulundurabilir. Bulundurulan yedek ambulans için ayrıca personel gerekmez. Ancak yedek ambulansın hangi ambulansın yerine ve kaç gün süre ile kullanılacağı en geç bir gün önce müdürlüğe bildirilir. Ambulans ve Acil Sağlık Aracı olarak kullanılacak araçların öncelikle Trafik Tescili yapılmalı ve daha sonra araçlara Müdürlükçe Uygunluk Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Trafik Tescilinin yapılabilmesi için; Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi’ne, örnek formdaki listede belirtilen teknik özellikler tamamlanarak başvuru yapılır. Araç ve el telsizinin faturasının fotokopisi, donanım yapan firmanın TS EN 1789 yetki belgesinin fotokopisi, Aracın TS EN 1789 kriterlerine uygun yapıldığını bildirir yazı aslı ve araca ait Mühendislik raporunun aslı ile birlikte yapılan inceleme sonucunda araca Teknik Uygunluk Belgesi verilir. Teknik Uygunluk Belgesi verildikten sonra Trafik Tescil Şubesince aracın tescili yapılır. Tescili yapılan aracın gerekli belgeleri bir dosya halinde düzenlenerek Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesine Ambulans Uygunluk Belgesi almak için başvuru yapılır.

Gerekli Belgeler:

a) Mesul müdür tarafından Sağlık Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış sahip veya sahiplerini, kuruluşun ünvanını, faaliyet adresini, verilecek olan ambulans hizmetlerini, sahip olunan ambulans sınıfını ve plakasını bildirir dilekçe, Ambulansların park yeri ve servisin yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi,
b) Ambulansın faaliyet göstereceği gün ve saatleri bildiren dilekçe,
c) İşletmenin Merkez ve Şube adresleri, telefon ve faks numaralarını bildirir mesul müdür onaylı beyan,
ç) Ambulans ve Acil Sağlık aracı olarak kullanılacak olan taşıtlara ait trafik tescil belgelerinin mesul müdürce
onaylanmış birer örneği,
d) Yetkili birimden alınmış işyeri açma belgesi örneği,
e) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belgenin örneği,
f) Yetkili birimle yapılan tıbbi atık sözleşmesi örneği,

Gerekli Belgeler Devam:

g) İşletmede çalışan ve bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan var ise sağlık personelinin 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma esaslarına dair kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren maaşlarından kesilmeye başlanacağını bildiren belgeleri (yok ise mesul müdür onaylı beyanname),

h) Açılacak ambulans servisinde görev yapacak mesul müdürle yapılan sözleşmenin ve hekimlik diplomasının varsa uzmanlık belgesinin birer örneği, ambulansta çalışmak istediğine dair dilekçesi, 2 adet vesikalık fotoğraf , T.C. Kimlik numarası.

ı) Personel bildirim formunda ise araç plakası ve sınıfı belirtilerek ünvanları ile birlikte liste halinde hazırlanır. Acil yardım ambulanslarında en az üç personelden oluşan bir ekip görev yapar. Ekipte en az bir hekim veya ambulans ve acil bakım teknikeri, bir sağlık personeli ile bir şoför bulunur. Ambulansta sürücülük görevini ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) veya acil tıp teknisyeni (ATT) yürütebilir. Bu durumda şoför bulundurulmaz. Hekim bulundurulmayan acil yardım ambulanslarında hasta kabininde nakil esnasında hastaya müdahale etmek üzere görev yapan personelden en az biri ambulans ve acil bakım teknikeri olmak zorundadır. Hasta nakil ambulanslarında en az bir sağlık personeli ve bir şoför olmak üzere iki personel görev yapar. Ekipte şoför yerine bir ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) veya acil tıp teknisyeni (ATT) çalıştırılabilir. Hasta nakli sırasında en az bir sağlık personeli hasta kabininde bulunur. Özel donanımlı ambulanslarda, en az bir hekim ve bir sağlık personeli ile bir şoför olmak üzere en az üç personel görev yapar. Ekipte şoför yerine bir ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) veya acil tıp teknisyeni (ATT) çalıştırılabilir. Yoğun bakım ambulanslarında çalışacak hekim ve sağlık personeli; Bakanlıkça onaylanmış erişkin ileri yaşam desteği ve travma resüsitasyon kurslarını, yenidoğan ambulanslarında çalışacak hekim ve sağlık personeli ise Bakanlıkça onaylanmış çocuklarda ileri yaşam desteği kursunu başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmak zorundadır. (Yukarıda belirtilen personel sayıları 8 saatlik mesai için geçerlidir)

Diğer Maddeler

i) Ambulans servisinde çalışacak hekimlere ait; ambulans servisinde çalışmak istediklerine dair dilekçeleri, diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri, bu yönetmelikte belirtilen kurs sertifikalarının birer fotokopisi, ikişer adet vesikalık fotoğrafları , part-time olarak çalışıyorlar ise part-time belgeleri, T.C. Kimlik numarası.

j) Ambulans servisinde çalışacak sağlık personeline ait; ambulans servisinde çalışmak istediklerine dair dilekçeleri, diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri, bu yönetmelikte belirtilen kurs sertifikalarının birer fotokopisi, ikişer adet vesikalık fotoğrafları , part-time olarak çalışıyorlar ise part-time belgeleri, eğer şoförlük de yapacaklar ise sürücü ehliyet fotokopisi, T.C. Kimlik numarası.

k) Şoför olarak olarak çalışacak olan sağlık eğitimi almamış personelin ehliyet fotokopisi, iki adet vesikalık fotoğraf ve temel ilkyardım eğitimi sertifikası fotokopisi,

l) Bulundurulan aracın sınıfına göre örnek formdaki listelerde belirtilen asgari tıbbi cihaz, araç-gereç, malzeme ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren, mesul müdür tarafından araç için onaylanmış liste, Tüm fotokopiler mes’ul müdür tarafından onaylanacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarından (d) ve (h) bentlerinde istenen belgeler istenmez. İşlem adımları:

Ambulans servisi kuracaklar, bizzat veya mes’ul müdürleri vasıtasıyla, gerekli evrakların mevcut olduğu başvuru dosyası ile İstanbul Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesine başvururlar.

Başvuru dosyasında eksiklik yoksa açılacak kuruluş, çağrı merkezi (Madde.16’ya uygun olarak hazırlanır) ve istasyon(lar) ile ambulanslar incelenir. Başvurunun uygun görülmesi halinde mes’ul müdür adına Mesul Müdürlük Belgesi, Hekim ve Sağlık Personelinin her birine Personel Çalışma İzin Belgesi ve kuruluşa Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi ve araçlara ise sınıfına göre Uygunluk Belgesi düzenlenir.

Başvuru yeri:

Tel : 0212 514 90 20
Adres :
İl Sağlık Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi
Alemdar Mah. Divan Cad. Hacı Tahsinbey Sok. No:11
Eminönü / İSTANBUL

Başvuru Şekli:

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
Şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.

Özel Durumlar:

1. Başvuru sırasında sağlık kuruluşunda çalışan sağlık personeline ait okul çıkış belgeleri, başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kabul edilir. Ancak bu süre sonunda diplomasının aslını ibraz etmek zorundadır, ibraz edilmemesi halinde, personelin çalışmasına müsaade edilmez.

2. Ambulanslar, her ne surette olursa olsun amaçları dışında kullanılamaz. Hasta nakil amaçlı olarak kullanılmak üzere tahsis olunan ambulanslar, tahsis amaçları dışında Acil yardım ambulansı yerine kullanılamaz.

3. Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut ambulans servislerinin faaliyet gösterdikleri çağrı merkezi veya istasyonlardan herhangi birinde adres değişikliği veya ilave istasyonlar açıldığı takdirde; Gerekli Belgeler kısmındaki (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler düzenlenerek müdürlüğe yedi gün içinde bir dilekçe ile başvurulur.

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir